Truyện 68 Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1-1: Ngoại truyện: Hứa Lập Quốc Full
Nhĩ Căn Full

Ngã Dục Phong Thiên

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

Danh sách chương!

Chương 1-1: Ngoại truyện: Hứa Lập Quốc

Chương 1-2: Thư sinh Mạnh Hạo

Chương 2: Kháo sơn tông (1)

Chương 3: Kháo sơn tông (2)

Chương 4: Thăng tiến ngoại tông (1)

Chương 5: Thăng tiến ngoại tông (2)

Chương 6: Một chiếc gương đồng

Chương 7: Kẻ này không tệ (1)

Chương 8: Kẻ này không tệ (2)

Chương 9: Sự vui sướng của gương đồng (1)

Chương 10: Sự vui sướng của gương đồng (2)

Chương 11: Ta muốn linh thạch

Chương 12: Triệu vũ cương (1)

Chương 13: Triệu vũ cương (2)

Chương 14: Mê mang cùng không đành lòng (1)

Chương 15: Mê mang cùng không đành lòng (2)

Chương 16: Vương đằng phi

Chương 17: Phân điếm Dưỡng Đan phường (1)

Chương 18: Phân điếm Dưỡng Đan phường (2)

Chương 19: Hứa sư tỷ (1)

Chương 20: Hứa sư tỷ (2)

Chương 21: Đại hán Tào Dương

Chương 22: Uy hiếp (1)

Chương 23: Uy hiếp (2)

Chương 24: Ra tay quyết đoán (1)

Chương 25: Ra tay quyết đoán (2)

Chương 26: Lấy ra! (1)

Chương 27: Lấy ra! (2)

Chương 28: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (1)

Chương 29: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (2)

Có thể bạn muốn đọc