Truyện 68 Huyền Lục

Chương 1-1: Lời mở đầu (nên đọc)
VeHuyenHy Đang ra

Huyền Lục

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? – Không.

Tại sao? – Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? – Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

Danh sách chương!

Chương 1-1: Lời mở đầu (nên đọc)

Chương 1-2: Đại Nhãn tử

Chương 2: Bắc Thành Thần Y

Chương 3: Nguyệt Hải Thành

Chương 4: Thiên sinh phế tài

Chương 5: Bước đầu tu luyện

Chương 6: Trong lòng mỗi người đều có Ma

Chương 7: Thẩm Minh bi ai

Chương 8: Đã là chuyện quá khứ

Chương 9: Xuân Phân đến

Chương 10: Tam Dục

Chương 11: Một lần đọc sách liền qua trăm năm

Chương 12: Lão nhân khó lường

Chương 13: Tiểu thần y (1)

Chương 14: Tiểu thần y (2)

Chương 15: Tình thân

Chương 16: Không quen nên nhạt miệng

Chương 17: Phiền phức ngầm

Chương 18: Ngàn năm sống uổng

Chương 19: Thanh gia

Chương 20: Thanh lão gia thần bí

Chương 21: Ám sát

Chương 22: Đêm dài

Chương 23: Thảm trạng của Lâm Thanh Đình

Chương 24: Nhiều chuyện

Chương 25: Hoa Đà tái thế (1)

Chương 26: Hoa Đà tái thế (2)

Chương 27: Bạch y nữ nhân?

Chương 28: Bạch Y

Chương 29: Dĩ tư đạo giác tư dân

Có thể bạn muốn đọc